L’Ajuntament aprova les modificacions de les ordenances pel 2020

Dijous, 14 de novembre de 2019 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles presenta les modificacions de les ordenances per l’any 2020, sobre la taxa de prestació de gestió de residus municipals, la prestació de serveis en la piscina municipal, la utilització de sales d’equipaments municipals, i sobre vehicles de tracció mecànica.

MODIFICACIONS ORDENANCES

  • Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals: modificació de l’article 5 sobre la quota tributaria.

2019:

Quota habitatges: 112,45 euros

Quota comercial: 130,00 euros

2020:

Quota habitatges: 95,00 euros

Quota comercial: 115,00 euros

 

  • Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal: modificació de l’article 6 sobre la quota tributaria

2019

Els nens i nenes que van a l’Escola a Sant Martí o empadronats al municipi, si fan les 4 setmanes, serà gratuït.

2020

Els nens i nenes que van a l’Escola a Sant Martí o empadronats al municipi, tindran els cursets de natació gratuïts sempre que facin les 4 setmanes de juliol del Casal d’Estiu. En altra cas s’hauran d’aplicar les tarifes d’abonament de cursets de natació.

Els allotjaments rurals del municipi se’ls hi aplicarà un descompte del 25% sobre la tarifa corresponent, s’arrodoneix el preu final.

 

  • Taxa per la utilització de sales d’equipaments municipals: s’afegeix un nou paràgraf a l’article 3 sobre la quota tributària

2020

Quan es llogui la sala gran de La Fàbrica, es deixarà una fiança de 300 euros que serà retornada al comprovar que no hi ha desperfectes. En el cas, que hi hagi material fet malbé es descomptarà de l’import de la fiança.

 

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: modificació de l’escrit en l’article 4.1.g) sobre els beneficis fiscals de la concessió obligatòria i quantia fixa (modificació feta per l’organisme)

2019

Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

2020

Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

Darrera actualització: 14.11.2019 | 23:15